పంచాంగం...సోమవారం, 20.11.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి శు.విదియ రా.7.19 వరకు తదుపరి తదియ నక్షత్రం జ్యేష్ఠ రా.11.32 వరకు తదుపరి మూల వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ప.12.07 నుంచి 12.52 వరకు తదుపరి ప.2.21 నుంచి 3.06 వరకు రాహు కాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు  

Daily Horoscope

20th November, 2017

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces