పంచాంగం...మంగళవారం, 20.03.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్రమాసం తిథి శు.తదియసా.5.02 వరకు తదుపరి చవితి నక్షత్రం అశ్వని రా.8.04 వరకు తదుపరి భరణి వర్జ్యం సా.4.05 నుంచి 5.40 వరకు తదుపరి తె.5.24 నుంచి 6.57 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం) దుర్ముహూర్తం ఉ.8.32 నుంచి 9.20 వరకు తదుపరి రా.10.55 నుంచి 11.43 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Daily Horoscope

2018-01-12

20th March, 2018

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces