పంచాంగం..శుక్రవారం, 17.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.సప్తమి తె.5.11 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం స్వాతి రా.9.20 వరకు తదుపరి విశాఖ వర్జ్యం రా.3.01 నుంచి 4.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.28 నుంచి 1.20 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు..రా.7.41గంటలకు కుంభలగ్నంలో వివాహాలు.

Ask 3 Questions

Terms & Conditions:

# Astrologer will send an e-mail to the member who has made payment for the service.  Member can take
   this e-mail as an acknowledgement of the payment made.
# Member has to send his/her 3 questions in reply to the acknowledged e-mail.
# Astrologer will provide answers only to the 3 questions along with the applicable remedies.
# Members are requested to note down the answers while they are being said by the astrologer
   over the phone.
# The answers of the 3 questions will not be sent through an e-mail.
# Members have to call astrologer within the specified time if they are located outside India.
# Please note that the paid amount is only for one horoscope...the questions should pertain to only one particular horoscope.

Disclaimer: 
Astrology is an occult science depends on the planets and their placements at the time of birth of a native.
Accurate predictions are possible when a native provides exact birth date, year, and month, birth time (including seconds) and place of birth only.
For any further queries contact support@janmakundali.com
Click Details button to provide the question details
Terms and Conditions for Express Checkout,  
# Janmakundali.com will be charging Rs.500/- extra in case of Express Checkout.  In this case appointment would be given in priority basis (within 72 hours)
 # However, Janmakundali.com reserves the right to reject this depending upon availability of the astrologer. In this case Rs.500/- charged would be refunded and Appointment will be considered as Normal appointm

.