పంచాంగం...సోమవారం, 20.11.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి శు.విదియ రా.7.19 వరకు తదుపరి తదియ నక్షత్రం జ్యేష్ఠ రా.11.32 వరకు తదుపరి మూల వర్జ్యం ..లేదు దుర్ముహూర్తం ప.12.07 నుంచి 12.52 వరకు తదుపరి ప.2.21 నుంచి 3.06 వరకు రాహు కాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు  

philanthropy