పంచాంగం...మంగళవారం, 28.02.17 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం తిథి శు.విదియ రా.6.44 వరకు నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ఉ.7.10 వరకు తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర వర్జ్యం సా.4.30 నుంచి 6.04 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.39 నుంచి 9.29 వరకు తదుపరి రా.10.58 నుంచి 11.48 వరకు రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభ సమయాలు...లేవు
Panchangam
28th Feb 2017

 పంచాంగం...మంగళవారం, 28.02.17

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి శు.విదియ రా.6.44 వరకు

నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ఉ.7.10 వరకు

తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర

వర్జ్యం సా.4.30 నుంచి 6.04 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.39 నుంచి 9.29 వరకు

తదుపరి రా.10.58 నుంచి 11.48 వరకు

రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు