పంచాంగం..శుక్రవారం, 21.07.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం తిథి బ.త్రయోదశి రా.8.39 వరకు తదుపరి చతుర్దశి నక్షత్రం మృగశిర ప.2.17 వరకు తదుపరి ఆరుద్ర వర్జ్యం రా.10.06 నుంచి 11.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.13 నుంచి 9.04 వరకు తదుపరి ప.12.32 నుంచి 1.22 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభ సమయాలు..లేవు

Panchangam

21st July, 2017

పంచాంగం..శుక్రవారం, 21.07.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి బ.త్రయోదశి రా.8.39 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం మృగశిర ప.2.17 వరకు

తదుపరి ఆరుద్ర

వర్జ్యం రా.10.06 నుంచి 11.36 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.13 నుంచి 9.04 వరకు

తదుపరి ప.12.32 నుంచి 1.22 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు