పంచాంగం..శుక్రవారం, 17.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.సప్తమి తె.5.11 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం స్వాతి రా.9.20 వరకు తదుపరి విశాఖ వర్జ్యం రా.3.01 నుంచి 4.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.28 నుంచి 1.20 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు..రా.7.41గంటలకు కుంభలగ్నంలో వివాహాలు.

Weekly Sunsign Horoscope

5th August, 2018 to 11th August, 2018

Cancer

Cancer (23rd June- 22nd July) 

It is better to take expert’s advice in financial problems. It could be someone whom you trust most. Avoid taking crucial decisions with disturbed mind. You are likely to hide few things with your dear ones; however, you can’t fleece it for a long time. Your wish to change your lifestyle will happen now. Friends support is appreciated whenever you require them. Entertaining guests lavishly is likely. Good time to communicate with the people, whom you are trying to talk from a long time.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces